Text Box:

Muzejpedagoģiskās programmas

Latvijas putnu sugu daudzveidība

Programma sniedz dalībniekiem ziņas par Latvijas putniem, to dzīvesveidu un  barību.

Skolēni darbojas grupās un izpilda dažādus interaktīvos uzdevumus. Šo uzdevumu mērķis ir attīstīt skolēnu iemaņas (lasītprasmi), kā arī loģisko domāšanu un spēju strādāt komandā. Vielas uztveršanu atvieglo audio ieraksti.

Meža putni

                 Programmas laikā skolēni iepazīstas ar Latvijas meža putniem un to dzīvesveidu.

„Dzīvnieku valstī”

Programmas mērķi:

                 Akadēmiskais: dot priekšstatu par Latvijas savvaļas dzīvniekiem un to dzīvesveidu;

                 Sociālais: attīstīt bērnu komunikatīvās spējas (darboties  grupās, izteikt savu viedokli, uzklausīt citus).

Hit Counters
Web Counter

“Viduslaiki Ludzas novadā”

Programmas ilgums – 40 min.

Programma paredzēta pamatskolas vecāko klašu un vidusskolas klašu audzēkņiem. Programmas norises vieta – LdNM Viduslaiku ekspozīcijas telpa, kurā izvietotie muzeja krājuma priekšmeti ir labs uzskates materiāls minētās tēmas iepazīšanai. Programmas mērķis -  dot priekšstatu par cilvēku dzīvesveidu un nodarbošanos viduslaikos, kā arī veidot skolēniem izpratni par viduslaiku notikumiem Ludzā no 13. gs. - 16. gs.

Ludzas Novadpētniecības muzejs sākumskolas audzēkņiem piedāvā latviešu gadskārtu svētku programmas “Meteņi Latgales sētā”, “Lieldienas Latgales sētā”, “Miķeļdiena Ludzas muzejā” un “Mārtiņdiena Latgales sētā”. Programmām var pieteikties nedēļu pirms minētu gadskārtu svētkiem.

Gadskārtu svētku programmas