Text Box:

Kuļņeva iela 2, LV-5701, Ludza. Tālr. 5723931.

Ludzas Novadpētniecības muzejs

2012.gada 1.maijā uzsākta pārrobežu projekta Nr. ELRI-191 "Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai" (AAC) īstenošana, kura mērķis ir saglabāt kopīgo arheoloģisko mantojumu pārrobežu reģionā.

Šis ir viens no 25  Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013.gadam projektiem, kas tika apstiprināts 1.kārtā no 226 iesniegtajiem projektiem.
     Projekta vadošais partneris ir Tartu Universitāte un projekta īstenošanā iesaistīti 9 partneri no Latvijas, Krievijas un Igaunijas.

 Partneri projekta ietvaros apzinās un apsekos dabā ap 800 arheoloģijas pieminekļus trīs valstīs, kā arī sniegs informāciju par to atrašanās vietu vietējām pašvaldībām, kas dos iespēju nākotnē piedāvāt arī šo pieminekļu apskati tūristiem, kā arī veikt tālāku šo vietu izpēti nākotnē. Tiks izveidota kopīga arheoloģijas pieminekļu datu bāze un informācija apkopota kartēs, kurās atzīmētas šo pieminekļu atrašanās vietas. 10 bojātos vai apdraudētos objektos (3 Latvijā, 3 Krievijā un 4 Igaunijā) tiks veikti „glābšanas” izrakumi.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.

Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.

 2012. gada 10.-11.maijā Tartu notika pirmā pārrobežu projekta Nr. ELRI-191 "Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai" (AAC) tikšanās.
     Projekta tikšanās reizē piedalījās projekta vadošais partneris Tartu Universitāte un projekta īstenošanā iesaistīti 8 partneri no Latvijas, Krievijas un Igaunijas. No Latvijas puses projektā iesaistījusies Alūksnes novada pašvaldība, Ludzas novada pašvaldība un Latvijas Vēstures institūts.

Tika izveidota projekta vadības grupa un vadības komiteja, kurā piedalās 2 pārstāvji no katra partnera, kas būs atbildīgi par projekta īstenošanas jautājumiem. Vadošais partneris iepazīstināja ar projekta ieviešanas un atskaišu sniegšanas kārtību, tika precizētas pirmā projekta gada plānotās aktivitātes.

Tā kā Programma ir jauna un partneriem ir daudz jautājumu par finanšu dokumentiem un projekta ieviešanas nosacījumiem, nākamā partneru tikšanās notika 2012.gada 28.un 29.maijā Rīgā. Apvienotā tehniskā sekretariāta pārstāvji iepazīstināja partnerus ar projekta realizēšanas dokumentāciju.

Ludzas novada pašvaldības budžets projekta īstenošanai ir 45000 eiro. Pašvaldība iesaistījās projektā, jo tā īstenošanas laikā var sasniegt ļoti nopietnu un svarīgu mērķi – veikt izrakumus Ludzas pilskalnā.

Sakarā ar to, ka projekta sākotnējā budžeta variantā plašāka mēroga izrakumiem netika paredzēts pietiekošs finansējums, projekta darba grupa nolēma vērsties pie vadošā partnera (Tartu universitātes) ar lūgumu veikt budžeta izmaiņas un novirzīt atalgojuma fonda līdzekļus izrakumu finansēšanai.

2012.gada 4.decembrī Apvienotais tehniskais sekretariāts parakstīja izmaiņu pieteikumu un Ludzas novada pašvaldības darba grupa uzsāka projekta realizāciju.

Ieceres un plāni 2013.gadam

2013.gada 31.janvārī un 1.februārī Ludzas Novadpētniecības muzeja direktore M.Bule, galvenā krājuma glabātāja A.Zīmele un projekta vadītājs, izstāžu un ekspozīciju kurators V.Dzevaltovskis piedalījās sanāksmē, kas norisinājās Pleskavā.

Sanāksmē piedalījās 9 partneru pārstāvji, lai apspriestu sasniegtos rezultātus un pārrunātu plānus 2013.gadam.

Tikšanās laikā Ludzas Novadpētniecības muzeja direktore M.Bule un projekta vadītājs V.Dzevaltovskis uzsvēra, ka šogad Ludzas Novadpētniecības muzejs iecerējis izveidot viduslaiku darbnīcas, kā arī iegādāties viduslaiku tērpu atdarinājumus.

  

Uzsākta pārrobežu projekta „Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai” īstenošana

Priekšplānā (no labās):  Tartu universitātes speciāliste M.Smirnova un Ludzas Novadpētniecības muzeja izstāžu un ekspozīciju kurators V.Dzevaltovskis