Aicinām piedalīties viktorīnā “Ludzas 2. vidusskolas vēstures lappuses”


2022.gads iezīmējas ar kārtējo Ludzas 2.vidusskolas jubileju. Šogad aprit 105 gadi kopš Ludzā tika dibināta Ludzas krievu ģimnāzija. Atzīmējot šo notikumu, Ludzas Novadpētniecības muzejs Ludzas novada skolu audzēkņus aicina piealīties vēsturiskajā viktorīnā “Ludzas 2. vidusskolas vidusskolas vēstures lappuses”. Atbildes uz viktorīnas jautājumiem var atnest uz muzeju personīgi vai iesūtīt pa e-pastu muzejs@ludzasnovads.lv līdz 2022. gada 1. decembrim. Trīs labākie darbu autori tiks apbalvoti.

Nav konkrētu ziņu, kad Ludzā tika atvērta pirmā skola. Iespējams, ka pirmā skola (konfesionāla rakstura) Ludzā tika atvērta 17. gadsimtā, jo 1667. gadā Ludzas stārastam Potockim tika dots rīkojums uzcelt baznīcu un pie tās izveidot skolu. Taču nav zināms, vai minētā skola tika atvērta un cik gadus tā pastāvēja.

Pirmā valdības skola Ludzā – tautskola ar sieviešu plūsmu – tika atvērta 1846. gadā . Otrā skola – krievu valodas gramatikas skola ebreju tautības bērniem tika atvērta 1865. gadā, tajā pat gadā tika atvērta konfesionālā skola ebrejiem “Talmud Tora”. 1866. gadā tika dibināta apriņķa divgadīgā skola, kura 20. gadsimta sākumā tika pārveidota par pilsētas 3-klasīgo skolu, bet 1912. gadā pārdēvēta par augstāko sākumskolu. Tā bija vienīgā mācību iestāde pilsētā un apriņķī, kurā varēja iegūt padziļinātu izglītību līdz brīdim, kad Ludzā nodibināja pirmo ģimnāziju. 1914. gadā Ludzā bija 4 sākumskolas (draudzes sieviešu un vīriešu, ebreju sieviešu un vīriešu) un viena augstākā sākumskola, kopējais izglītojamo skaits tajās – 400 audzēkņi.

Neskatoties uz ro, ka Ludzas apriņķis līdz I Pasaules karam teritorijas lieluma ziņā bija viens no lielākajiem Vitebskas guberņas apriņķiem (6547,8 m²), līdz 1917. gada beigām tajā nebija nevienas vidusskolas. Tāpēc ne tikai Ludzā, bet arī visā apriņķī cilvēks ar vidusskolas vai augstskolas izglītību bija retums. Tas negatīvi ietekmēja Ludzas apriņķa tautsaimniecību, īpaši tā kultūrekonomisko attīstību. Pilsētas aktīvākie iedzīvotāji no 1917. gada aprīļa sāka aktīvi strādāt pie idejas par Ludzas ģimnāzijas izveidi. Galvenie šīs idejas iniciatori un tās realizētāji bija Ludzas baznīcas dekāns Tukišs, pilsētas vecākais N. Rutkovskis, privātais advokāts Š. Gurevičs, aptiekas īpašnieks S. Piratinskis un drēbnieks S. Vaispaps. Viņu centienus atbalstīja arī pilsētas valde. Kopīgie pūliņi vainagojās panākumiem un 1917. gada 29. jūnijā Valsts izglītības ministrija deva atļauju no 1917./18. mācību gada sākuma atvērt Ludzā jauktu pilnvērtīgu pilsētas ģimnāziju ar 4 vecākajām klasēm. Svinīga skolas atklāšana notika 1917. gada ziemā.

Viktorīnas “Ludzas 2. vidusskolas vēstures lappuses” jautājumi

  1. Nosauciet konkrētu datumu, kad notika svinīga Ludzas krievu ģimnāzijas atklāšana, kas bija tās pirmais direktors?
  2. “Pirmā Ludzas ģimnāzija tika dibināta grūtā laika periodā un pastāvēja tikai 5 gadus. Neskatoties uz to, tā bija vienīgā vidējās izglītības mācību iestāde visā plašajā Ludzas apriņķī. Savā pastāvēšanas laikā tā nesaņēma nekādu finansiālo atbalstu no valsts. Tās galvenie ieņēmumi bija mācību maksa, kura tika vairākkārt palielināta. Līdz ar to tās pastāvēšanas pēdējā mācību gada noslēgumā kļuva aktuāls jautājums par tās sadalīšanu divās vidusskolās: baltkrievu un ebreju. Jo katra no tām, atrodoties attiecīgo Izglītības ministriju nodaļu pakļautībā, saņemtu finansiālu atbalstu no valsts. Kā galvenais pamatojums baltkrievu vidusskolas dibināšanai Ludzā –1921./22. mācību gadā  Ludzas apriņķī atvērta 31 baltkrievu skola.”

Nosauciet vēsturiskā raksta autoru un nosaukumu, no kura ir iepriekš minētais citāts!

3. Kurā gadā krievu ģimnāzija tika parveidota par baltkrievu un ebreju ģimnāzijām?

4. Pēc Latgales  apvienošanās ar Vidzemi un Kurzemi 1917. gadā pilsētas un apriņķa skolu tīkls palielinās. Norādiet, kādas skolas pastāvēja 1922./23.m.g. Ludzā, kura no tām skaitliskā ziņā bija lielakā?

5. Kurā gadā pēc baltkrievu ģimnāzijas slēgšānās tika dibināta Krievu Valsts ģimnāzija, kura pastāveja līdz 1935. gadam?

6. Līdz kuram gadam Ludzas 2. vidusskolas vecajā ēkā (2. korpuss) atradās arodskola (līdz tās pārvietošanai uz Zilupi)?

7. Kurā gadā tika apvienotas latviešu un krievu vidusskolas ?

8. Cik gadus atpakaļ tika uzcelta skolas internāta ēka?

9. Norādiet gadu, kad tika atdalītas latviešu un krievu plūsmas?

10. Kurā gadā skolā tika ieviesta bilingvālā mācība?

11. Kurā gadā uzcelta skolas jaunā ēka ar sporta halli?

12. Ludzas 2. vidusskolas pastāvēšanas laikā to ir vadījuši sekojoši direktori: A. Poļakovs, A. Grigorjevs, Z. Buliga, A. Sivačova, I. Davidovs, J. Krauklis, S. Saharovs, V. Dorožkina, L. Bogdanovs, A. Selunskis, I. Kaširenkovs, I. Smirnovs, J. Lazarevs. Sarindojiet dotos uzvārdus pareizā hronoloģiskā secībā ( norādiet no kura gada līdz kuram gadam tie pildīja direktora amatu)

13. Nosauciet personu, kas attēlota dotajās fotogrāfijās. Aprakstiet šo pedagogu dzīves un darba gaitu (vēlamais vārdu apjoms līdz 400 vārdiem)!

14. Ludzas 2. vidusskolai ir savs karogs. Kas ir tā skices autors? Kurā gadā tas tika iesvētīts? Kura Ludzas rokdarbniece to ir izšuvusi?

15. Skolai ir sava himna. Kas ir tās vārdu autors? Kas ir sacerējis mūziku skolas himnai?

16. Kuri no turpmāk minētajiem ludzāniešiem ir Ludzas 2. vidusskolas absolventi: Zinaīda Buliga, Velta Zbitkovska, Svetlana Andruškeviča, Sergejs Jakovļevs, Inna Melkere, Svetlana Rutkinena, Svetlana Mackāne, Jeļena Arbuzova, Jevģēnijs Lukašenoks, Inta Kušnere,  Rita Kučāne, Georgijs Tolardava.

17.Pie Ludzas 2. vidusskolas ēkas piestiprināta piemiņas plāksne. Kurā gadā tā tika atklāta? Kam tā ir veltīta?

Rita Kučāne, LdNM komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāja