Aicinām pieteikties jaunajai vakancei


Ludzas Novadpētniecības muzejs aicina darbā krājuma glabātāju! 

Ludzas Novadpētniecības muzejs izsludina konkursu uz vakanto muzeja krājuma glabātāja amatu (uz pilnu darba slodzi un nenoteiktu laiku).

 

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt un veikt muzeja krājuma veidošanu, papildināšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 956 “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” un LdNM (Ludzas Novadpētniecības muzeja) iekšējiem noteikumiem; 
 • nodrošināt muzeja krājuma uzskaites dokumentācijas atbilstību prasībām, tās sakārtošanu un saglabāšanu;
 • analizēt un sistematizēt informāciju, aprakstīt krājuma priekšmetus, ievadīt datus par muzeja priekšmetiem Nacionālā muzeja krājuma kopkatalogā;
 • veikt zinātniski pētniecisko darbu;
 • vadīt ekskursijas muzejā un ārpus tā;
 • sagatavot materiālus, veidot to atlasi muzeja darbinieku un apmeklētāju vajadzībām;
 • veikt muzeja krājuma telpu ikdienas uzkopšanu: noslaucīt putekļus, mazgāt grīdas, noņemt zirnekļu tīklus, iznest atkritumus utt.;
 • veikt priekšmetu tehnisko apkopes darbu;
 • veidot pozitīvu komunikāciju ar muzeja apmeklētājiem, sniegt paskaidrojumus par muzeja darbu savas kompetences robežās, nepieciešamības gadījumā pieaicināt muzeja speciālistus;
 • veikt nedēļas dežurantes pienākumus saskaņā ar apstiprināto grafiku.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība, augstākā izglītība vēsturē, kultūrvēsturē vai mākslas vēsturē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • svešvalodu zināšanas;
 • izpratne par muzeja krājuma priekšmetiem, to vēsturisko vērtību un saglabāšanu;
 • prasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte, pozitīva attieksme pret darbu;
 • spēja organizēt savu darbu, strādāt patstāvīgi un komandā, uzņemties atbildību, labas organizatoriskās spējas.

Piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši 7. mēnešalgu grupai no 815.00 EUR (bruto) (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā), par pilnu darba slodzi.
 • pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku.

P i e t e i k u m a  d o k u m e n t i (motivācijas vēstule, CV, diploma kopija, dokumentu kopijas par cita veida apmācībām) iesniedzami, sūtot uz e-pastu muzejs@ludzasnovads.lv  ar norādi “Ludzas Novadpētniecības muzeja krājuma glabātāja amatam” var iesniegt līdz 2023.gada 15. septembrim.

Ieinteresētajām personām ir tiesības uzdot jautājumus par šo amatu un konkursa norisi, zvanot pa tālruni (+371) 65723931.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, informējam, ka:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atklātā konkursa norisi; 2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Ludzas novada pašvaldība, kontaktinformācija: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, tālrunis: +371 65707400, elektroniskā pasta adrese: pasts@ludzasnovads.lv.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka vienas nedēļas laikā pēc sludinājumā norādītā termiņa beigām sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri pēc izglītības dokumentu, CV un motivācijas vēstules izvērtēšanas tiks aicināti uz darba interviju.