Par mums


Muzeja misija

Ar muzejiskiem līdzekļiem iesaistīties Latvijas tēla veidošanā, celt vietējā sabiedrībā nacionālo pašapziņu, kā arī audzināt patriotiskās jūtas un pietāti pret dzimtā novada skaisto dabu un bagāto kultūrvēsturisko mantojumu, saglabājot un pētot Austrumlatgales materiālās un nemateriālās kultūras vērtības no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām.

 

 

 

Muzeja darbības virzieni:

1) Austrumlatgales vēsturi raksturojoša muzeja krājuma komplektēšana, saglabāšana, dokumentēšana un uzturēšana;

2) interesantu, atraktīvu ekspozīciju un izstāžu veidošana;

3) muzeja pasākumu organizēšana, ekskursiju maršrutu un muzejpedagoģisko programmu, kas vērstas uz dažādu vecumgrupu izglītošanu, t.sk. mūža izglītību, izstrādāšana;

4) muzeja uzkrāto un radīto vērtību pieejamības nodrošināšana;

5) sadarbības starp pašvaldībām, kultūras, izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un privāto sektoru sekmēšana kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā.